INTERMEDIATES

ESOMEPRAZOLE

01 : 2-Chloro methyl-3-5dimethyl-4 methoxy pyridine hydrochloride

DFTA

2,4, DIFLUORO-2-(1H 1,2,4, TRIAZOLE -1-yL-acetophenone

 

OLANZAPINE

2-(2-Nitrophenyl amino)-5-Methyl thiophene-3-Carbonitrile

4-amino-2-methyl-10H-thieno [2,3-B][1 ,5] Benzodiazepine Hydrochloride from Nosch Laboratories.

 

PANTOPRAZOLE

2-chloromethyl-3,4-dimethoxy pyridine hydrochloride   (Chloro compound)

5-(difluoromethoxy)-2-mercapto-1H-benzemidazole